header-photo

Projekty

Ważniejsze projekty badawcze i inne, w których dotychczas uczestniczyłam to:

  • "Granica do naprawy" - projekt realizowany w Fundacji im. Stefana Batorego od listopada 2011 do maja 2012. Było to wieloaspektowe badanie granicy polslko-ukraińskiej, zarówno od strony pracy służb granicznych (Straży Granicznej i Służby Celnej), jak i sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu przygranicznego. Raport z tego badania pod redakcją Joanny Fominy i Joanny Koniecznej-Sałamatin zawiera także rekomendacje wynikające z badania oraz stanowisko Straży Granicznej i Służby Celnej;
  • "Polska - Ukraina. Wzajemny wizerunek" - projekt realizowany w Instytucie Spraw Publicznych. Zasadniczo można powiedzieć, że były to dwa projekty na ten sam temat. Pierwszy - w latach 1999/2000 obejmował badania prowadzone na reprezentatywnych próbach w Polsce i na Ukrainie i był rzeczywiście pierwszym tej skali badaniem wzajemnego postrzegania dwóch narodów. Drugi z tych projektów obejmował jedynie badanie (w końcu 2010 roku) mieszkańców Ukrainy i ich sposobu widzenia Polaków i Polski. Wiele elementów obu badań można było porównać. Raport z ostatniego badania jest do pobrania (bezpłatnie) ze strony Instytutu Spraw Publicznych. Ten dawniejszy, z 200o r. można pobrać tu.
  • Projekty dotyczące rynku pracy. Wraz z firmą The Gallup Organization Poland uczestniczyłam (w różnych rolach) w kilku badaniach dotyczących rynku pracy w Polsce: Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji (2009 i 2010), Zjawisko długotrwałego bezrobocia w województwie podlaskim (2011), Alternatywne formy zatrudnienia w województwie dolnośląskim (2011). Rynek pracy nierejestrowanej badałam wspólnie z Fundacją Naukową CASE w 2008 r.
  • Projekty dotyczące imigrantów w Polsce. Uczestniczyłam w dwóch przedsięwzięciach badawczych dotyczących sytuacji cudzoziemców / imigrantów w Polsce. Pierwsze z nich to projekt "Młodzież. Imigranci. Tolerancja" zrealizowany w 2008 r. w Towarzystwie Demokratycznym Wschód, a drugi to projekt Instytutu Spraw Publicznych z 2009 r. Pierwsze badanie obejmowało wywiady z młodzieżą, nauczycielami i dyrektorami szkół oraz analizę podręczników gimnazjalnych. Drugie badanie polegało na analizie tekstów prasowych, jego efektem jest raport "Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi", opublikowany w 2009 r.

Nie wszystkie projekty, w których uczestniczę mają charakter badań społecznych, choć na ogół są w jakiś sposób z takimi badaniami związane. Od wielu lat uczestniczę w różnych przedsięwzięciach pozarządowych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

  • W 2010 i 2012 r. współpracuję ze szczecińskim ośrodkiem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i jego partnerami w projekcie "Przejrzysta Ukraina", który przewiduje szereg rozmaitych dzałań - wśród nich ewaluacja dotychczasowej działalności zmierzającej do poprawy efektywności działania władz samorządowych oraz przygotowanie warsztatów deliberatywnych w 5 lokalizacjach na wschodniej i centralnej Ukrainie.
  • W 2008 r. prowadziłam dla Federacji Inicjatyw Oświatowych ewaluację programu "Budowanie współpracy na rzecz edukacji w środowisku wiejskim".
  • W 2003 r. we Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym kierowałam projektem "Wsparcie pozarządowych projektów młodzieżowych na Ukrainie", które miało wspomagać istniejące i tworzące się inicjatywy młodzieżowe w miejsach oddalonych od stolicy, w których trudno było uzyskać zarówno pomoc finansową, jak organizacyjno-merytoryczną.